Одною із необхідних умов існування сучасної людини – є її освіченість. Тому, хоча б певний рівень освіти, як правило, держави визнають обов’язковим і беруть на себе зобов’язання його забезпечити. В Україні обов’язковою є середня освіта.

Стаття 53 Конституції України гарантує право на освіту й одночасно встановлює обов’язковість освіти. Закон визначає відповідальними за одержання середньої освіти – батьків дитини, а якщо особі виповнилось 18 років, вона сама несе відповідальність за отримання обов’язкової середньої освіти.

«Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту. Держава при виконанні будь-яких функцій, узятих нею на себе в галузі освіти і навчання, поважає право батьків забезпечувати таку освіту і навчання відповідно до своїх релігійних і світоглядних переконань» ,- зазначено в статті 2 Протоколу № 4 до Європейської конвенції.

Держава забезпечує право на освіту існуванням розгалуженої системи освіти, що містить дошкільну, повну загальну середню, професійно-технічну, вищу. «Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі»,— зазначено в Конституції України.

Право на освіту гарантоване й іншими міжнародними документами: Міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні права (стаття 13), Загальна декларація прав людини (стаття 26), Конвенція ООН про права дитини (стаття 28). Усі ці документи передбачають обов’язковість хоча б початкової освіти.

У статті 29 Конвенції ООН про права дитини зазначено, що: 

« Держави-учасниці погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути спрямована на: а) розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі; b) виховання поваги до прав людини та основних свобод, а також принципів, проголошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй; с) виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження та до цивілізацій, відмінних від її власної; d) підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між усіма народами, етнічними, національними і релігійними групами, а також особами з корінного населення; е) виховання поваги до навколишньої природи.»

Детальніше питання освіти регулюються такими нормативними актами: Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про позашкільну освіту».  

Select your currency
UAH Українська гривня